Зупанець Катерина Олександрівна

Зупанець Катерина Олександрівна

Зупанець Катерина Олександрівна

доктор фармацевтичних наук, професор кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного фармацевтичного університету.

Зупанець Катерина Олександрівна Зупанець Катерина Олександрівна Зупанець Катерина Олександрівна Зупанець Катерина Олександрівна

 

 

 

 

 

 

Автобіографія

Зупанець Катерина Олександрівна народилася 14 грудня 1982 р. у місті Ужур-4 Красноярського краю Російська Федерація у родині службовців. У 2000 р. з відзнакою закінчила Академічну гімназію №45 м. Харків. У 2000 році вступила до Національного фармацевтичного університету. У 2006 році з відзнакою закінчила Національний фармацевтичний університет за спеціальністю «Клінічна фармація». У цьому ж році вступила до магістратури за спеціальністю «Клінічна фармація», яку закінчила у 2007 році з відзнакою.

З 2003 по 2015 роки працювала на посадах старшого лаборанта, асистента та доцента кафедри клінічної фармакології з фармацевтичною опікою (зараз кафедра клінічної фармакології та клінічної фармації) Національного фармацевтичного університету. У період 2005-2006 рр. – провізор-інтерн ТОВ «Аптека №1». У 2011 році закінчила Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна  та отримала диплом магістра за спеціальністю «Мова та література (англійська)».  У 2011 році захистила кандидатську дисертаційну роботу за темою «Експериментальне обґрунтування комбінованого застосування похідних глюкозаміну з кверцетином при різних варіантах перебігу остеоартриту» (науковий керівник – професор С.Б. Попов).

У 2015 році їй присвоєно вчене звання доцента кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації. З 2015 року працювала доцентом кафедри клінічної фармакології Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету. У цьому році вступила до докторантури, яку у 2017 році було достроково завершено захистом докторської дисертації за темою «Теоретичні та науково-прикладні засади управління клінічними дослідженнями лікарських засобів на місці проведення випробувань» (науковий консультант – професор В.Є.Доброва).

З 2017 року працює на посаді доцента кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного фармацевтичного університету. Поряд з викладацькою і науковою роботою Зупанець К.О. веде активну дослідницьку діяльність у проведенні клінічних випробувань нових лікарських засобів, що проводяться на базі Клініко-діагностичного центру Національного фармацевтичного університету. Загалом Зупанець К.О. брала участь у якості співдослідника у проведенні більш ніж 25 клінічних випробувань нових лікарських засобів вітчизняного та закордонного виробництва. Крім того, за результатами досліджень, що проводилися автором, було експериментально розроблено та науково досліджено нову комбінацію лікарського засобу, який було зареєстровано виробником ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» (Україна) під назвою «Глюквамін».

Зупанець К.О. брала участь, як член робочої групи, у роботі з розробки та впровадження системи управління якістю у Клініко-діагностичному центрі Національного фармацевтичного університету, на яку отримано сертифікат ДСТУ ISO 9001:2009.

Громадська діяльність Зупанець К.О. є членом редакційної колегії журналу «Управління, економіка та забезпечення якості у фармації».

Наукова школа: Під керівництвом Зупанець К.О. виконується 1 дисертаційна робота та 1  магістерська робота.

Підручники та довідники:

Клінічні дослідження. Терміни та визначення : довідник / за заг. ред. В. М. Коваленка, І. А. Зупанця. – Харків : Золоті сторінки, 2016. – 340 с.

Навчальні посібники:

Fundamentals of clinical medicine: symptoms and syndromes in pharmacy practice Зупанець І.А., Попов С.Б., Рудик Ю.С. та ін. Х.: Золоті сторінки, 2012. – 94 с. Навчальний посібник затверджений МОН України (лист №1/11-11567 від 08.12.2011 р.)

Методичні рекомендації:

 1. Методичні підходи до створення стандартних операційних процедур у місці проведення клінічного випробування / І. А. Зупанець, Т. В. Талаєва, В.Є.Доброва, К. О. Зупанець, Н.П.Безугла, К.Л.Ратушна, О.С. Рускін: метод. рек. – Х. : ФОП Петров, 2014. – 20 c.
 2. Методичні рекомендації щодо оцінки первинної документації та індивідуальних реєстраційних форм при проведенні І фази КВ та дослідженнях біоеквівалентності / І. А. Зупанець, В. Є. Доброва, К. О. Зупанець, Н. П. Безугла, Л.І. Ковтун, С. С. Распутняк, Н.О. Жукова, К.Л. Ратушна: метод. рек. –
  Х. : ФОП Петров, 2016. – 20 c.
 3. Методичні підходи щодо розробки та впровадження електронних індивідуальних реєстраційних форм для дослідження біоеквівалентності у місці проведення випробування / І. А. Зупанець, В. Є. Доброва, К. О. Зупанець,
  О. О. Андрєєва, Л. І. Ковтун, Н. О. Жукова, Т. Ю. Колодєзна: метод. рек. –
  Х. : ФОП Петров, 2016. – 23 c.
 4. Методичні рекомендації проведення валідації електронних індивідуальних реєстраційних форм для досліджень біоеквівалентності / І. А. Зупанець, В. Є. Доброва, К. О. Зупанець, О. О. Тарасенко, Л. І. Ковтун, Н. О. Жукова,
  К. Л. Ратушна: метод. рек. – Х. : ФОП Петров, 2016. – 24 c.
 5. Методика оцінки системи управління клінічним даними на місці проведення досліджень / В. Є. Доброва, К. О. Зупанець, К. Л. Ратушна //
  Інформ. лист № 167-2013. – Укрмедпатентінформ МОЗ України. – Випуск 1 з проблеми «Клінічна фармакологія та клінічна фармація». – К., 2013. – 6 с.

Членство у фахових асоціаціях:

Протягом багатьох років Зупанець К.О. є членом Всеукраїнської громадської організації „Асоціація Фармакологів України”. Крім того,
Зупанець К.О. неодноразово  доповідала  як ключовий спікер на міжнародних конференціях та конгресах, присвячених  аспектам біодоступності та
біоеквівалентності нових лікарських засобів (7th World Congress on Bioavailability & Bioequivalence: BA/BE Studies Summit (Atlanta, USA, 2016), International conference on Pharmaceutical Drugs (Dubai, UAE, 2017)).

Статті у фахових іноземних наукових виданнях

 1. Dobrova V. Ye. Concomitant therapy in clinical trials of drugs: its role, problems and approaches to its consideration / V. Ye. Dobrova, K. O. Zupanets, K. L. Ratushna // Journal of Chemical and Pharmaceutical Research. – 2015. – Vol. 7 (3). – P. 182–186. (http://www.jocpr.com/articles/concomitant-therapy-in-clinical-trials-of-drugs-its-role-problems-and-approaches-to-its-consideration.pdf).
 2. The analysis of compliance with bioethical norms of signing the informed consent in organizing trials of drugs / K. O. Zupanets, V. Ye. Dobrova, T. Yu Kolodeznaya, K. L. Ratushnaya // Journal of Chemical and Pharmaceutical Research 2015. – Vol. 7(11) – P. 756 ‑ 762. (https://www.researchgate.net/publication/309584521_The_analysis_of_compliance_with_bioethical_norms_of_signing_the_informed_consent_in_organizing_clinical_trials_of_drugs).
 3. Scientific and practical substantiation of ways of developing and introducing electronic case report forms to ensure the quality of bioequivalence studies / K. O. Zupanets., V. Ye. Dobrova, A. V. Zajchenko, O. V. Dorovskyy // Research and Reviews: Journal of Hospital and Clinical Pharmacy. – 2015. – Vol. 1, Issue 3. – P. 21–25. (http://91.234.42.22/bitstream/123456789/8258/1/scientific-and-practical-substantiation-of-ways-of-developing-and-introducing-electronic-case-report-forms-to-ensure-the-quality-of-bioequivalence-studies.pdf).
 4. Zupanets К. О. Process model of the trial site quality management system / К. О. Zupanets, V. Ye. Dobrova // Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research. – 2016. – Vol. 9, Is. 3. – P. 225–228. (https://innovareacademics.in/journals/index.php/ajpcr/article/view/11127).
 5. Assessment of quality of life of healthy volunteers-participants in clinical trials / К. О. Zupanets, V. Ye. Dobrova, T. Yu. Kolodezna, K. L. Ratushna // Journal of Chemical and Pharmaceutical Research. – 2016. – Vol. 8 (4). – Р. 1414-1422. (http://www.jocpr.com/articles/assessment-of-the-quality-of-life-of-healthy-volunteersparticipants-in-clinical-trials.pdf).
 6. Electronic informed consent model development for implementation in clinical trials in Ukraine / К. О. Zupanets, V. Ye. Dobrova, T. Yu. Kolodezna, Yu. V. Timchenko // Asian Journal of Pharmaceutical
  and Clinical Research. – 2017. – Vol. 10, Is. 12. – P. 238–241. (https://innovareacademics.in/journals/index.php/ajpcr/article/viewFile/21044/13304)

Статті у фахових вітчизняних наукових виданнях

 1. Експериментальна оцінка впливу композиції на основі кверцетину та похідних глюкозаміну на перебіг остеоартриту з синовітом у щурів / К. О. Зупанець, Н. В. Дєдух, І. А. Отрішко, С. К. Шебеко // Український біофармацевтичний журнал. – 2010. – № 2. – С. 18-23. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ubfj_2010_2_5
 2. Комп’ютерне моделювання взаємодії глюкозаміну гідрохлориду, N-ацетилглюкозаміну та кверцетину при їх сумісному композиційному застосуванні / К. О. Зупанець // Клиническая информатика и телемедицина. – 2010. – Т. 6, вып. 7. – С. 118-124. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kiit_2010_6_7_21
 1. Дослідження аспектів управління ризиками втрати якості даних при клінічному випробуванні / К. Л. Ратушна, К. О. Зупанець, В. Є. Доброва, О. М. Котенко // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2013. – № 5. – С. 16-24. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uezyaf_2013_5_5
 2. Забезпечення якості біохімічних досліджень в системі управління даними при клінічних випробуваннях / К. Л. Ратушна, Н. С. Мазур, К. О. Зупанець, В. Є. Доброва // Український біофармацевтичний журнал. – 2013. – № 4. – С. 17. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ubfj_2013_4_14
 3. Наукове обгрунтування ролі стандартних операційних процедур у системі забезпечення якості клінічного випробування лікарських засобів / В. Є. Доброва, К. О. Зупанець, К. Л. Ратушна // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2013. – № 1. – С. 23-28. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uezyaf_2013_1_7
 4. Розробка методичних підходів до створення стандартних операційних процедур на місці проведення клінічного випробування / В. Є. Доброва, К. О. Зупанець, К. Л. Ратушна // Клінічна фармація. – 2013. – Т. 17, № 3. – С. 16-20. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/KlPh_2013_17_3_5
 5. Oбґрунтування та розробка процесної моделі системи управління клінічними даними на місці проведення дослідження / К. Л. Ратушна, К. О. Зупанець, В. Є. Доброва // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2013. – № 4. – С. 32-37. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uezyaf_2013_4_7
 6. Аналіз проблем забезпечення належної роботи з даними, які отримані при проведенні клінічного дослідження / К. О. Зупанець // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2014. – № 6. – С. 60-66. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uezyaf_2014_6_11
 7. Аналіз та дослідження ризиків втрати якості даних у клінічному випробуванні / В. Є. Доброва, К. О. Зупанець, К. Л. Ратушна // Клінічна фармація. – 2014. – Т. 18, № 1. – С. 4-10. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/KlPh_2014_18_1_3
 8. Використання імітаційного моделювання для кількісного оцінювання ризиків, пов’язаних із реєстрацією даних у клінічному випробуванні / К. О. Зупанець, К. Л. Ратушна, В. Є. Доброва, О. О. Андрєєва // Клінічна фармація. – 2014. – Т. 18, № 4. – С. 23-31. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/KlPh_2014_18_4_7
 9. Дослідження рівня професійної підготовки фахівців з клінічних досліджень на базі системи самооцінок / К. Л. Ратушна, К. О. Зупанець, В. Є. Доброва // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2014. – № 1. – С. 36-42. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uezyaf_2014_1_8
 10. Методические подходы к созданию стандартных операционных процедур в исследовательском центре при проведении клинических исследований / Е. А. Зупанец, В. Е. Доброва, К. Л. Ратушная // Фармация. – 2014. – № 2. – С. 25–28. Режим доступу: http://pharm.rusvrach.ru/ru/node/4123.
 11. Концептуальні положення щодо управління ризиками у клінічному випробуванні лікарського засобу на місці проведення дослідження /
  К. О. Зупанець, В. Є. Доброва // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015.– №6 (44). С.49 – 57. – Режим доступу: https://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/8775/1/47-55.pdf
 12. Наукове обґрунтування інтегрованої системи управління клінічним випробуванням лікарських засобів на місці проведення дослідження / К. О. Зупанець, В. Є. Доброва, О. М. Проскурня // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. – № 4. – С. 60-66. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uezyaf_2015_4_12
 13. Оцінка ризиків щодо якості даних за методом FMEA аналізу / К. О. Зупанець, К. Л. Ратушна, В. Є. Доброва // Клінічна фармація. – 2015. – Т. 19, № 3. – С. 4-10. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/KlPh_2015_19_3_3
 14. Розробка алгоритму оцінки побічних явищ/реакцій під час проведення клінічного випробування лікарських засобів / К. О. Зупанець // Клінічна фармація. – 2015. – Т. 19, № 1. – С. 10-16. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/KlPh_2015_19_1_4
 15. Забезпечення якості оцінки клінічних випробувань лікарських засобів шляхом врахування впливу супутньої терапії / К. О. Зупанець // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. – № 2. – С. 38-42. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uezyaf_2015_2_9
 16. Аналіз думки фахівців щодо впровадження концептуальних положень управління ризиками у клінічні дослідження лікарських засобів / К. О. Зупанець, В. Є. Доброва // Запорожский медицинский журнал. – 2016. – № 3. – С. 93-98. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zmzh_2016_3_20
 17. Вивчення аспектів захисту суб’єктів досліджень у клінічних випробуваннях І фази та дослідженнях біоеквівалентності / К. О. Зупанець, В. Є. Доброва, Т. Ю. Колодєзна // Запорожский медицинский журнал. – 2016. – № 2. – С. 93-98. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zmzh_2016_2_20
 18. Електронна індивідуальна реєстраційна форма як інструмент управління якістю клінічних досліджень з біоеквівалентності / К. О. Зупанець, В. Є. Доброва, О. О. Андрєєва // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2016. – № 1. – С. 19-25. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uezyaf_2016_1_6
 19. Е-менеджмент даних та електронна індивідуальна реєстраційна форма як необхідні засоби централізованого моніторингу клінічного випробування / К. О. Зупанець, В. Є. Доброва // Фармацевтичний часопис. – 2016. – № 2. – С. 39-42. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Phch_2016_2_10
 20. Модель взаємодії між сторонами, залученими до управління клінічними випробуваннями, в процесі роботи з даними / К. О. Зупанець, В. Є. Доброва // Клінічна фармація. – 2016. – Т. 20, № 1. – С. 26-32. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/KlPh_2016_20_1_7

Дисциплини, які викладає доктор наук.

Відповідно до педагогічного навантаження Зупанець К.О. викладає такі навчальні дисципліни як «Клінічна фармація та фармацевтична опіка», «Фармацевтична опіка» для студентів денної та заочної форми навчання та іноземних громадян спеціальності «Фармація», «Клінічна фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів».

Зупанець К.О. читає лекції та проводить заняття у тому числі англійською мовою з дисциплін «Клінічна фармація та фармацевтична опіка», «Фармацевтична опіка», «Клінічне вивчення лікарських засобів». Приймає участь у підготовці методичного забезпечення, у тому числі мультимедійного, за дисциплінами: клінічна фармація та фармацевтична опіка, фармацевтична опіка.

Хобі: фітнес та подорожування