• Українська
 • Русский
 • English
 • Підручники 

  • Клиническая фармация [Електронний ресурс]: базовый учеб. для студентов высш. фармац. учеб. заведения (фармац. фак.) IV уровня аккредитации // Національний фармацевтичний університет. Електрон. текст. — Харьков : НФаУ, 2016.
  • Фармацевтична опіка [текст] : практичний посібник / І. Зупанець, В. Черних, С. Попов та ін. ; [за ред. І. Зупанця та В. Черниха]. – Київ : Фармацевт Практик, 2016. – [208] с.
  • Клиническая фармация : базовый учеб. для студентов высш. фармац. учеб. заведения (фармац. фак.) IV уровня аккредитации ; [изд. доработ. и доп.] / под ред. В.П. Черных,И. А. Зупанца, И.Г. Купновицкой. — Харьков : НФаУ : Золотые страницы, 2015. — 1056 с. (затверджено МОН України, лист №1/11-6546 від 22.07.2011 р.; затверджено МОЗ України, лист №23-01-9/77 від 14.04.2014 р.)
  • Клінічна фармація : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. В.П. Черних, І. А. Зупанець, І.В. Купновицької. – Х. – НФаУ – Золоті сторінки, 2013. – 912 с. (затверджений МОНМС України (лист № 1/11-6546 від 22.07.2011 р.)
  • Клиническая фармация (фармацевтическая опека) : учеб. для студентов высших мед. учеб. заведений / И.А. Зупанец, В.П. Черных, Т.С. Сахарова, С.Б. Попов и др. – Харьков : НФаУ : Золотые страницы, 2012. – 776 с. (утвержден МОНМС Украины (письмо № 1/11-4521 от 03.06.2011 р.)
  • Клиническая фармакология : учебник / под ред. О.Я. Бабака, А.Н. Беловола, И.С. Чекмана. – Киев : ВСИ “Медицина”, 2012. – 728 с. (серед авт. кол. І.А. Зупанець) (утвержден МОЗ Украины)
  • Клінічна фармація (фармацевтична опіка): підруч. для студ. вищ. мед. (фармац.) навч. закл. / І.А. Зупанець, В.П. Черних, Т.С. Сахарова, С.Б. Попов, Н.П. Безугла, Є.Ф. Грінцов, С.В. Місюрьова, Н.В. Бездітко та ін. – Харків: НФаУ : Золоті сторінки, 2011. – 704 с. Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист № 1/11-4521).
  • Біофармація.: підруч. для студ. фармац. вузів і фак./ О.І. Тихонов, Т.Г. Ярних, І.А. Зупанець, Н.А. Бездєтко, О.С. Данькевич, О.Є. Богуцька, Ю.М. Азаренко, Ю.В. Левачкова.; Під ред. О.І. Тихонова –Х.: Вид-во НФаУ; Золоті сторінки, 2010. – 240 с: іл.
  • Клінічна фармакологія: підручник / Бабак О.Я., Біловол О.М., Безугла Н.П.,Волков В.І., Зупанець І.А.; за ред. О.Я. Бабака, О.М. Біловола, І.С. Чекмана. – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: Медицина, 2010. – 776 с. Затверджено МОЗ України як підручник для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів IV рівня акредитації.
  • Фармацевтическая опека: курс лекций для провизоров и семейных врачей / И.А. Зупанец, В.П. Черных, С.Б. Попов, Т.С. Сахарова, Н.В. Бездетко, Н.П. Безуглая, Л.А. Болотная, Е.Ф. Гринцов, С.В. Налетов / Под ред В.П. Черных, И.А. Зупанца. – Х.:Фармитэк, 2006. – 536 с.

   

  Навчальні посібники

  • Test items for licensing examination «Krok 2. Pharmacy» / ДО «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при МОЗ України. – Київ, 2018. – 20 с.
  • Симптоми та синдроми в практичній фармації: принципи терапії : навчальний посібник / І.А. Зупанець, С.Б. Попов, Ю.С. Рудик та ін.; за ред. І.А. Зупанця, В.П. Черниха. – Харків : Вид-во «Золоті сторінки», 2018. – 96 c.
  • Збірник тестових завдань для ліцензійного іспиту «Крок 2. Клінічна фармація» (українською та російською мовами) / ДО «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при МОЗ України. – Київ, 2018. – 20 с.
  • Збірник тестових завдань для ліцензійного іспиту «Крок 2. Фармація» (україн­ською та російською мовами) / ДО «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при МОЗ України. – Київ, 2018. – 20 с.
  • Rx index – Довідник еквівалентності лікарських засобів: спеціалізоване медичне видання для фахівців / за загальн. редакцією І.А. Зупанця, В.П. Черниха. – 2-ге вид. К.: Фармацевт Практик, 2018. – 848 с.
  • Компендиум 2017 – лекарственные препараты / под ред. В.Н. Коваленко; науч.-редакц. совет: В.Н. Коваленко, С.В. Сур, И.А. Зупанец. – К. : Морион, 2018. – 2560с.
  • Звіт про проходження виробничої практики з клінічної фармації: Навчальний посібник для студ. спец. 7.12020101 «Фармація» фарм. фак-тів вищих мед. (фарм.) навч. закл. III-IV рівнів акред./ І.А.Зупанець, С.В.Місюрьова, Т.С.Сахарова, О.О.Андрєєва, В.В.Пропіснова, О.В.Герасименко; за ред. І.А. Зупанця — Х.: НФаУ, 2018. – 44 с.
  • Отчет о прохождении производственной практики по клинической фармации: Учебное пособие для студ. спец. 8.12020101 «Фармация для иностранных студентов» фарм. фак-тов высших мед. (фарм.) учеб. завед. III-IV уров. аккред./ И.А.Зупанец, С.В.Мисюрева, Т.С.Сахарова, В.В.Прописнова, Е.А.Андреева, Е.В.Герасименко под ред. И.А. Зупанца — Х.: НФаУ, 2018. – 46 с.
  • Фармацевтична опіка [текст] : практичний посібник / І. Зупанець, В. Черних, С. Попов та ін. ; [за ред. І. Зупанця та В. Черниха]. – Київ : Фармацевт Практик, 2018. – [232] c.
  • Звіт про проходження виробничої практики з клінічної фармації : Навчальний посібник для студ. спец. 7.12020101 «Фармація» фарм. фак-тів вищих мед. (фарм.) навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акред. / Зупанець І.А., Місюрьова С.В., Герасименко О.В. та ін.; за ред. І.А. Зупанця. – Харків : НФаУ, 2017. – 36 с.
  • Test items for licensing examination «Krok 2. Pharmacy» / ДО «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при МОЗ України. – Київ, 2017. – 20 с.
  • Збірник тестових завдань для ліцензійного іспиту «Крок 2. Фармація» (українською та російською мовами) / ДО «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при МОЗ України. – Київ, 2017. – 20 с.
  • Збірник тестових завдань для ліцензійного іспиту «Крок 2. Клінічна фармація» (українською та російською мовами) / ДО «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при МОЗ України. – Київ, 2017. – 20 с.
  • Отчет о прохождении производственной практики по клинической фармации: Учебное пособие для студ. спец. 7.12020101 «Фармация» фарм. фак-тов высших мед. (фарм.) учеб. завед. III-IV уров. аккред. / И.А. Зупанец, С.В. Мисюрева, Е.В. Герасименко и др. – Х.: НФаУ, 2017. – 36 с.
  • Клінічні дослідження. Терміни та визначення : довідник / за заг. ред. В. М. Коваленка, І. А. Зупанця. — Харків : Золоті сторінки, 2016. — 340 с. (Рекомендовано МОН України, лист № 1/11-18238 від 16.12.2015)
  • Первая помощь : руководство ; 3-е изд., доп. / сост. А.Ю. Борисенко, И.А. Зупанец, В.В. Прописнова, В.А. Усенко. – Х.: Золотые страницы, 2016. – 68 с.
  • Отчет о прохождении производственной практики по клинической фармации: Учебное пособие для студ. спец. 7.12020101 «Фармация» фарм. фак-тов высших мед. (фарм.) учеб. завед. III-IV уров. аккред. / И.А. Зупанец, С.В. Мисюрева, Е.В. Герасименко, Е.А. Андреева, В.В. Прописнова, Т.С. Сахарова. – Х.: НФаУ, 2016. – 36 с.
  • Report оn the practice in Clinical Pharmacy: The manual for stud. spec. 7.12020101 “Pharmacy» for pharm. higher schools and pharm. faculties of med. higher school with the III-IV accred. level/ Zupanets I.A., Gerasymenko O.V., Misyuryova S.V., Zimin S.M., K.L. Ratushna / under the editorship of prof. I.А. Zupanets // Kharkiv: NUPh, 2016. – 36 p.
  • Збірник тестових завдань для ліцензійного іспиту «Крок 2. Клінічна фармація» (українською та російською мовами) / ДО «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при МОЗ України. – Київ, 2016. – 20 с.
  • Test items for licensing examination Krok 2 Pharmacy / Testing Board. – Kyiv, 2016. – 16 p.
  • Протоколи провізора (фармацевта) / розроб. :В.П. Черних, І.А. Зупанець, М.М. Нестерчук та ін. ; за ред. В.П. Черних, І.А. Зупанця, О.М. Ліщишиної. – Х. : Золоті сторінки, 2013. – 192 с. (затверджені наказом МОЗ України № 284)
  • Modern problems of bioetics: manual for student of higher schools; edited by V.A. Moroz – Kh.: Golden pages, 2013. – 96 р. (затверджений МОНМС України (лист № 1/11-18453 від 29.11.2012 р.)
  • Fundamentals of clinical medicine: symptoms and syndromes in pharmacy practice / I.A. Zupanets, S.B. Popov et al.; edited by V. P. Chernykh, I.A. Zupanets. –        2 edition. – Kh. : Golden pages, 2012. – 128 р. (затверджений МОНМС України (лист № 1/11-11567 від 08.12.2011 р.)
  • Клиническая фармакология с элементами клинической биохимии : руководство для врачей и клинических провизоров / С.В. Налетов, Т.Д. Бахтеева, И.А. Зупанец, В.К. Гринь и др. ; под ред. С.В. Налетова, Т.Д. Бахтеевой, И.А. Зупанца. – 2-е изд., перераб. и доп. – Донецк : Ноулидж, 2012. – 933 с.
  • Tests Clinical Pharmacy and Pharmaceutical Care for license examination training «KROK-2» / H.A. Andreeva, N.P. Bezuglaya, O.V. Gerasymenko, E.F. Grintsov and et. – Kharkov: Golden pages, 2012. – 63 p.
  • Клиническая фармакология с элементами клинической биохимии / С.В. Налетов, Т.Д. Бахтеева, И.А. Зупанец и др. ; под общ. ред. С.В. Налетова, Т.Д. Бахтеевой, И.А. Зупанца. – Донецк : Ноулидж, 2011. – 933 с.
  • Тестовые задания по клинической фармации и фармацевтической опеке для подготовки к лицензионному экзамену «КРОК-2»: уч. пособие /  Е.А. Андреева, Н.П. Безуглая, Е.Ф. Гринцов, С.М. Зимин, И.А. Зупанец и др. –Харьков: Золотые страницы, 2011. – 62 с.
  • Опека пациента в практике врача и провизора. Руководство по применению лекарственных средств : пособие / под ред. И.А. Зупанца, В.П. Черних. – К.: Украинский медицинский вестник, 2011. – 480 с.
  • Основы клинической медицины: симптомы и синдромы в практической фармации : учеб. пособие / И.А. Зупанец, С.Б. Попов, Ю.С. Рудык и др.; под ред. В.П.Черных, В.Ф. Москаленко, И.А. Зупанца. – 2-е изд., доп., перераб. – Х: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2011. – 128 с. Рекомендовано МОН Украины как учебное пособие для студентов высших учебн. заведений (письмо № 1/11-1167 от 23 февраля 2010 г.).
  • Клиническая фармация: учеб.-метод. практикум : учеб. пособие для студентов спец. 7.12020101 «Фармация» и 7.12020104 «Технология парфюмерно-косметических средств» вузов III-IV уров. аккред. / И.А. Зупанец, И.С. Чекман, С.Б. Попов и др..; под ред.. И.А. Зупанца, И.С. Чекмана. –  2-е изд., испр. и доп. – Харьков : Золотые страницы, 2010. – 152 с., ил.
  • Тестовые задания по клинической фармации и фармацевтической опеке для подготовки к лицензионному экзамену «КРОК-2»: уч. пособие / Андреева Е.А., Безуглая Н.П., Брунь Л.В., Зупанец И.А. и др. – Харьков: Золотые страницы, 2010.– 60 с.
  • Clinical Pharmacy: educational and methodological manual: manual for student of higher schools / I.A. Zupanets et al.; edited by I.A. Zupanets, I.S. Chekman. – Kh.: Golden pages, 2010. – 149 p. Recommended by Ministry of Education and Science of Ukraine (Letter № 1/11-5563 from 23.06.2010).
  • Основи клінічної медицини: симптоми і синдроми в практичній фармації: навч. посібник / І.А. Зупанець, C.Б. Попов, Ю.С. Рудик та ін.; за ред. І.А. Зупанця, В.П. Черниха. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2010. – 128 с. Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів (лист № 1/11-1167 від 23 лютого 2010 р.).
  • Фармацевтична опіка: навчальний посібник / За ред. І.А. Зупанця, С.В. Нальотова. – Донецьк, 2009. – 140 с. Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів (лист № 1/11-1600 від 11 березня 2010 р.)
  • Клиническая фармация: учеб.- метод. практикум: учеб. пособие для студ. 7.110201 “Фармация” и 7.110202 “ТПКС” вузов ІІІ-ІV уровней аккредит. / И.А. Зупанец, И.С. Чекман, С.Б. Попов и др.; под ред. И.А. Зупанца, И.С. Чекмана. – Харьков: Золотые страницы, 2009. – 152 с.   Рекомендовано МОН Украины в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений (письмо №1.4/18-Г-2993 от 31.12.2008 г.).
  • Manual to practical classes in clinical pharmacology / Samura B.B., Kraydashenko O.V.Galayeva Y.Y., Nalotov S.V., Zupanets I.A. et al. [Under redaction of Samura B.B., Kraydashenko O.V.; Donetsk National Medical University, Zaporozhye State Medical University]. – Donetsk: Weber Publishing (Donetsk Branch), 2009.– 182 с. Затверджено Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України від 24.12.2007 р., протокол № 4.
  • Абітурієнту Національного фармацевтичного Університету 2008: Посібник / В.П. Черних, І.С. Гриценко, О.М. Котенко, Н.В. Живора, С.В. Погорєлов, К.В. Динник, О.М. Гладченко О.М., А.В. Матвійчик, О.С. Кухтенко, Ю.М. Азаренко, Л.В. Брунь та ін.; За ред. В.П. Черних. – 13-е вид., перероб. та доп. – Х: Вид-во НФаУ, 2008. – 256 с.
  • Основные вопросы клинической фармации. Уч. пособие для подготовки студентов к курсовому и гос. экзаменам по дисциплине «Клиническая фармация» / И.А. Зупанец, С.Б. Попов, Н.П. Безуглая и др. – Х.:Изд-во НФаУ, 2008. – 116 с.
  • Основы клинической медицины. Учебное пособие / Под ред. И.А. Зупанца. – Х.:Изд-во НФаУ,2008.–800 с.
  • Симптомы и синдромы в практической фармации (основы клинической медицины): справочник / Под ред. И.А. Зупанца. – Х.: Изд-во НФаУ,2008.– 102 с.
  • Teoria i praktyka wytwarzania leczniczych preparatow propolisowych / А.I. Tichonow, T.G. Jarnych, W.P. Czernych, I.A. Zupaniec, S.A. Tichonowa ; рod red. A.I. Tichonowa, B. Kedzia. – Krakow : Marka, 2005. – 274 s.