Методичні рекомендації

Методичні рекомендації

 • Methodical Recommendations for Preparation in Comprehensive Practice- oriented Qualification Examination in Pharmacy: Method. recommendations for applicants for higher education / edited by Alla Kotvitska. – 3rd editions, revised and supplemented. ‒ Kharkiv: NUPh, 2022. ‒ 41 p.
 • Методичні рекомендації з підготовки до комплексного практичноорієнтованого кваліфікаційного іспиту з фармації : метод. рек. для здобувачів вищої освіти спеціальності 226 Фармація, промислова фармація освітніх програм Фармація, Клінічна фармація / за ред. А. А. Котвіцької. – 3-тє видання, переробл. та доп.- Х. : НФаУ, 2022.– 38 с.
 • Методичні рекомендації з підготовки до комплексного практичноорієнтованого кваліфікаційного іспиту з фармації : метод. рек. для здобувачів вищої освіти спеціальності 226 Фармація, промислова фармація освітньої програми Технології парфумерно-косметичних засобів / за ред. А. А. Котвіцької. – 2-ге видання, переробл. та доп. ‒ Х. : НФаУ, 2022. – 52 с.
 • Фармацевтична опіка пацієнтів при симптоматичному лікуванні кашлю : метод. рек. / К.О. Зупанець, Т.С. Сахарова, І.А. Отрішко та ін. Харків : Золоті сторінки, 2021. 52 с.
 • Лікування та фармацевтична опіка пацієнтів із гемороєм : метод. рек. / І.А. Зупанець, М.П. Захараш, С.К. Шебеко, Ю.М. Захараш, В.С. Андрієць, І.А. Отрішко. К. : ФОП Бабій Р.Л., 2020. 21 с.
 • Фармацевтична опіка пацієнтів при симптоматичному лікуванні захворювань сечовидільної системи : метод. рек. / І.А. Зупанець, С.К. Шебеко, В.В. Черних, О.П. Волосовець, С.П. Кривопустов, І.О. Дудар, І.А. Отрішко. Х. : Золоті сторінки, 2020. 40 с.
 • Фармацевтична опіка пацієнтів при лікуванні гострого риносинуситу : метод. рек. / І.А. Зупанець, В.І. Попович, Т.С. Жулай, О.П. Волосовець, С.К. Шебеко, С.П. Кривопустов, Т.С. Сахарова, Н.П. Безугла. Х. : Золоті сторінки, 2020. 36 с.
 • Фармацевтична опіка при лікуванні гострих респіраторних вірусних інфекцій : метод. рек. / І.А. Зупанець, Т.С. Сахарова, Н.П. Безугла та ін. Харків : Золоті сторінки. 2020. 40 с.
 • Клінічна фармакологія в клінічних дослідженнях : метод. рек. для аудит. роб. здоб. вищ. освіти другого (магістер.) рівня / Н. П. Безугла, Т. С. Сахарова, Ю. В. Тимченко ; за ред. І. А. Зупанця. — Х. : НФаУ, 2020. — 28 с.
 • Клінічна фармакологія : метод. рек. для аудит. роб. здоб. вищої освіти другого (магістер.) рівня / Н. П. Безугла, Т. С. Сахарова, Ю. В. Тимченко ; за ред. І. А. Зупанця. — Х. : НФаУ, 2020. — 28 с.
 • Pharmaceutical care: Basic concepts and definitions : method. P 56 recommend. for in-class work of students / S. B. Popov, V. V. Propisnova, K. O. Zupanets, et al. ; edited by I. A. Zupanets. – Kharkiv : NUPh, 2020. – 24 p.
 • Pharmaceutical care when dispensing drugs for the symptomatic treatment of the CNS episodic disorders (anxiety, insomnia) : method. recommend. for in-class work of students / T. S. Sakharova, I. A. Otrishko, V. A. Moroz et al. ; edited by I. A. Zupanets ; translated by V. V. Chernykh. – Kharkiv : NUPh, 2020. – 32 p.
 • Виробнича практика з клінічної фармації : метод. рек. / С. В. Місюрьова, В. В. Пропіснова, К. О. Зупанець та ін. ; за ред. І. А. Зупанця. – Х. : НФаУ, 2020. — 32 с.
 • Фармацевтична опіка: Основні поняття та дефініції : метод. рек. для аудит. роботи студентів / С. Б. Попов, І. М. Риженко, В. В. Пропіснова ; за ред. І. А. Зупанця. – Х. : НФаУ, 2018. – 24 с.
 • Фармацевтична опіка при відпуску препаратів для симптоматичного лікування епізодичних розладів ЦНС (тривога, інсомнія) : метод. рек. для аудит. роботи студентів / Т. С. Сахарова, І. М. Риженко, В. В. Пропіснова; за ред. І. А. Зупанця. – Х. : НФаУ, 2018. – 32 с.
 • Фармацевтична опіка пацієнтів при лікуванні варикозного розширення вен нижніх кінцівок: метод. рек. / І.А. Зупанець, І.М. Лодяна, В.О. Прасол та ін. К.: ФОП Бабій Р.Л., 2018. 17 с.
 • Practical training in clinical pharmacy : method. recommend. / K. O. Zupanets, S. V. Misiurova, K. L. Ratushna, et al. ; edited by I. A. Zupanets.  Kharkiv : NUPh, 2020. – 28 p.
 • Introduction in Clinical Pharmacy: Basic Definitions and Principles: method. recommend. for in-class work of students / N. P. Bezugla, O. S. Popov, T. S. Sakharova et al. ; edited by I. A. Zupanets; translated by O. S. Popov. – Kharkiv : NUPh, 2018. – 26 p.
 • Introduction in Clinical Pharmacy: Adverse Drug Reactions : method. recommend. for in-class work of students / I. A. Otrishko, O. S. Popov, N. P. Bezugla, et al. ; edited by I. A. Zupanets; translated by O. S. Popov. – Kharkiv : NUPh, 2018. – 28 p.
 • Теоретичне обгрунтування та реалізація сучасних принципів оцінки еквівалнтності лікарських засобів в Україні : метод. рек. (77.17/119.17) / І. А. Зупанець, А.А. Котвіцька, В.П. Черних, М.Я. Головенко, В.О. Усенко, І.В. Крячок, С.Б. Попов, К.Л. Косяченко, В.В. Страшний Н.П. Безугла, О.О. Тарасенко, С.А. Савич – К. : Укрмедпатентінформ, 2017. – 23 c.
 • Клінічна фармація в нефрології : метод. рек. для аудит. роботи студентів / С. К. Шебеко ; за ред. проф. І. А. Зупанця ; пер. з рос. В. В. Пропіснової. – Х. : НФаУ, 2017. – 72 с.
 • Клінічна фармація в кардіології: Хронічна серцева недостатність : метод. рек. для аудит. роботи студентів / Є. Ф. Грінцов, О. О. Тарасенко, В. А. Мороз та ін.; за ред. І. А. Зупанця. – Х. : НФаУ, 2017. – 40 с.
 • Clinical Pharmacy in Cardiology: Chronic heart failure : method. recommend. for in‑class work of students / Ye. F. Grintsov, О. O. Tarasenko, V. A. Moroz et al. ; edited by I. A. Zupanets. – Kharkiv : NUPh, 2017. – 32 p.
 • Clinical Pharmacy in Nephrology : method. recommend. for in-class work of students / S. К. Shebeko, T. S. Zhulay, S. M. Zimin ; edited by І. A. Zupanets. – Kharkiv : NUPh, 2016. – 56 p.
 • Фармацевтична опіка пацієнтів при симптоматичному лікуванні го-ловного болю : метод. рек. для аудит. роботи студентів / Т. С. Сахарова, С. В. Місюрьова, І. А. Отрішко та ін. ; за ред. проф. І. А. Зупанця. − Х. : НФаУ, 2016. – 28 с.
 • Клінічна фармакологія стероїдних протизапальних препаратів : метод. рекоменд. для аудит. роботи студ. / І. А. Зупанець, Н. П. Безугла, В. В. Пропіснова, С. К. Шебеко. – Х. : НФаУ, 2016. – 36 с.
 • Основи клінічної медицини в гематології: метод. рек. для аудит. роботи студ. / В. В. Пропіснова, С. В. Місюрьова, В. А. Мороз; за ред. І. А. Зу­панця. – Х. : НФаУ, 2016. – 32 с.
 • Клінічна фармакологія лікарських засобів, що впливають на бронхіальну прохідність : метод. рек. для аудит. роботи студентів / В. В. Пропіснова, Т. С. Сахарова, С. К. Шебеко та ін. – Х. : НФаУ, 2016. – 36 с.
 • Основи клінічної медицини в гастроентерології та гепатології: метод. рек. для аудит. роботи студ. / С.В. Місюрьова, Т.С. Жулай, С.М. Зімін ; під ред. І.А. Зупанця – Х. : НФаУ, 2016. – 43 с.
 • Clinical Pharmacy in Allergology : method. recommend. for in-class work of students / K. M. Tkachenko, A. M. Semenov, T. S. Zhulay, S. M. Zimin ; edited by І. A. Zupanets. – Kharkiv: NUPh, 2016. – 44 p.
 • Основи біоетики та біобезпеки. Ч. 1. Основні принципи і правила біоетики в практичній медицині та наукових дослідженнях : метод. рек. для аудит. роботи студентів / В.А. Мороз, В.В. Пропіснова, І.А. Отрішко та ін. — Х. : НФаУ, 2015. —40 с.
 • Основи біоетики та біобезпеки. Ч. 2. Морально-етичні проблеми медичної генетики, прикладних репродуктивних технологій та генної інженерії : метод. рек. для аудит. роботи студентів / В. А. Мороз, В. В. Пропіснова, О. О. Андрєєва та ін. – Х.: НФаУ, 2015. – 32 с.
 • Основи біоетики та біобезпеки : Ч. 3. Біоетика окремих галузей медицини : метод. рек. для аудит. роботи студ. / В. А. Мороз, В. В. Пропіснова, О. О. Андрєєва, Е. Л. Торянік. — Х. : НФаУ, 2015. — 48 с.
 • Клінічна фармація в гематології : метод. рек. для аудит. роботи студентів / Місюрьова С.В., Колоусова О.Г., Зупанець К.О.; за ред. проф. І. А. Зупанця. – Х. : НФаУ, 2014. – 56 с.
 • Клінічна фармація в гастроентерології: метод. рек. для аудит. роботи студентів / Жулай Т. С., Зімін С. М.; за ред. проф. І. А. Зупанця. – Х. : НФаУ, 2014. – 68 с.
 • Clinical Pharmacy in gastroenterology : method. recommend. for in-class work of students / Zhulay T. S., Zimin S. M.; edited by І. A. Zupanets. – Kharkiv : NUPh, 2014. – 64 p.
 • Clinical Pharmacy in Hepatology: method. recommend. for classroom work of stud. spec. 7.12020101 «Pharmacy» and 7.12020104 «Technology of Perfumery and Cosmetics» of pharm. higher schools and pharm. faculties of med. higher schools of the III-IVth accred. levels / S.V. Misyureva, O.G. Kolousova, V.E. Dobrova, E.A. Zupanets; under the editorship of I.A. Zupanets. − Kharkiv: NUPh, 2014. – 47 p.
 • Clinical pharmacy in cardiology. Essential arterial hypertension. Symptomatic arterial hypertensions. Antihypertensive drugs : method. recommend. for in-class work of students / edited by І. A. Zupanets. – Kharkiv : NUPh, 2014. – 56 p.
 • Клінічна фармація в гематології : метод. рек. для аудит. роб. студ. спец. «Фармація» і «Технологія парфумерно-косметичних засобів» фарм. вузів і фарм. фак-тів мед. вузів III-IV рівнів акред. / В. В. Пропіснова, С. В. Місюрьова ; за ред. І. А. Зупанця. – Х. : НФаУ, 2013. – 52 с.
 • Клінічна фармація в кардіології: Атеросклероз. Ішемічна хвороба серця. Антиангінальні препарати : метод. рек. для аудит. роб. студ. спец. «Фармація» і «Технологія парфумерно-косметичних засобів» фарм. вузів та фарм. фак-тів мед. вузів III-IV рівнів акред. / Грінцов Є. Ф., Тарасенко О. О., Герасименко О. В.; за ред. І. А. Зупанця. – Х. : НФаУ, 2013. – 64 с.
 • Клінічна фармація в кардіології: Есенціальна артеріальна гіпертензія. Симптоматичні артеріальні гіпертензії. Антигіпертензивні препарати : метод. рек. для аудит. роботи студ. спец. «Фармація» і «Технологія парфумерно-косметичних засобів» фарм. вузів і фарм. фак-тів мед. вузів III-IV рівнів акред. / Грінцов Є. Ф., Тарасенко О. О., Колоусова О. Г.; за ред. проф. І. А. Зупанця – Х. : НФаУ, 2013. – 68 с.
 • Клінічна фармація в алергології : метод. рек. для аудит. роботи студ. спец. «Фармація» і «Технологія парфумерно-косметичних засобів» фарм. вузів і фарм. фак-тів мед. вузів III-IV рівнів акред. / Семенов А. М., Ткаченко К. М. ; за ред. проф. І.А. Зупанця. – Х. : НФаУ, 2013. – 60 с.