PhD з Фармації

Програми вивчення навчальних дисциплін складені відповідно до освітньо-наукової програми (ОНП) підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому рівні) підготовки (PhD) зі спеціальності 226 Фармація, промислова фармація, галузі знань 22 Охорона здоров‘я. ОНП затверджена Вченою радою НФаУ (протокол від 26 червня 2017 р. № 10), введена в дію з 01.09.2017 р. (наказ по НФаУ від 06 липня 2017 р. № 225).

Наукові засади клінічного вивчення лікарських засобів (вибіркова)

Сучасний стан наукових знань спеціальності “Фармація”. Модуль 5

Наукові підходи до організації та проведення доклінічних досліджень