Клінічна фармація

Клінічна фармація

Посилання на Навчально-методичні матеріали для опанування дисципліни

 

Дисципліна: «Основи клінічної медицини»

Підготовка до занятть з ОСНОВ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ

 

Дисципліна: «Клінічна фармакологія»

Дисципліна: «Фармацевтична опіка»

Дисципліна: «Клінічне вивчення лікарських засобів»


Перелік питань для підготовки до аудиторного контролю самостійної роботи студентів медико-фармацевтичного факультету заочної форми навчання спеціальності «Клінічна фармація»

Клінічне вивчення лікарських засобів

Модуль 1

Теоретичні завдання:

 1. Історія створення та впровадження принципів «Good Clinical Practice».
 2. Основні положення міжнародної конференції з гармонізації (ICH).
 3. Основні положення Нюрнбергського кодексу та Гельсинської декларації.
 4. Етапи створення нового лікарського препарату.
 5. Поняття про «золотий стандарт» клінічних випробувань.
 6. Фази клінічних випробувань. Мета кожної з фаз.
 7. Експериментальні та контрольні курси лікування.
 8. Технічні вимоги до реєстрації лікарських препаратів для людини в Україні та за її межами.
 9. Основні етичні правила проведення клінічних випробувань.
 10. Етична комісія. Принципи створення, структура та регламент її роботи.
 11. Комісія з питань етики. Склад та функції етичної комісії.
 12. Особливості отримання інформованої згоди у недієздатних осіб.
 13. Особливості отримання інформованої згоди у неповнолітніх та дітей.
 14. Процедура надання дослідником інформації пацієнту/волонтеру про клінічне випробування.
 15. Дизайн клінічних випробувань: визначення, види.
 16. Рандомізація: визначення, види.
 17. Вимоги, що висуваються до дослідника.
 18. Вимоги до лікувально-профілактичної установи при проведенні клінічних випробувань.
 19. Обов’язки та відповідальність спонсора клінічного випробування.
 20. Права та обов’язки дослідника.
 21. Файл дослідника: його вміст.
 22. Протокол клінічного випробування: розробка та структура.
 23. Індивідуальна реєстраційна форма: її структура та вміст.
 24. Інформована згода на участь у клінічному випробуванні. Процедура його підписання досліджуваним.
 25. Брошура дослідника: її функції та вміст.
 26. Структура та вміст періодичного та заключного звіту клінічного випробування.
 27. Правила заповнення документації клінічного випробування.
 28. Правила поводження з досліджуваним препаратом.
 29. Контроль за проведенням клінічного випробування як гарантія якості.
 30. Моніторинг клінічного випробування.
 31. Аудит клінічного випробування.
 32. Види інспекцій клінічного випробування. Інспекція регуляторних органів на Україні та за кордоном.
 33. Зловживання та порушення, які виникають у ході випробування: порушення протоколу, сфабриковані дані.
 34. Зупинка клінічного випробування: тимчасова, повна. Органи, вповноважені зупиняти клінічні випробування.
 35. Дизайн випробувань по вивченню біоеквівалентності. Період «відмивання».
 36. Особливості проведення випробування біоеквівалентності. Аналіз отриманих даних. Межі зони еквівалентності.
 37. Принципи вибору препарату порівняння в випробуваннях на біоеквівалентність.
 38. Визначення понять «побічна реакція» та «побічне явище».
 39. Класифікація побічних реакцій/побічних явищ.
 40. Правила реєстрацій випадків побічних реакцій/побічних явищ.
 41. Принципи подання інформація про випадки побічних реакцій/побічних явищ.
 42. Оцінка причино-наслідкового зв’язку побічних реакцій/побічних явищ з прийомом досліджуваного препарату.
 43. Поняття про серйозність та передбачуваність побічних реакцій/побічних явищ.
 44. Повідомлення о  підозрювану непередбачувану серйозну побічну реакцію.
 45. Основні методи статистичної обробки результатів клінічного випробування.

Практичні завдання:

 1. Розробіть проект стандартної операційної процедури «Отримання інформованої письмової згоди пацієнта (добровольця) на участь у клінічному випробуванні».
 2. Розробіть проект стандартної операційної процедури «Зберігання документації клінічного випробування».
 3. Розробіть проект стандартної операційної процедури «Видача добровольцю/пацієнту досліджуваного препарату у рідкій лікарській формі»
 4. Розробіть проект стандартної операційної процедури «Видача добровольцю/пацієнту досліджуваного препарату у твердій лікарській формі»
 5. Розробіть проект стандартної операційної процедури «Зберігання лікарських засобів, що стосуються випробування».
 6. Розробіть проект стандартної операційної процедури «Обов’язки дослідника при виявленні побічних реакцій/побічних явищ».
 7. Розробіть проект стандартної операційної процедури «Порядок надання дослідником    про побічні реакції/побічні явища.
 8. Розробіть проект стандартної операційної процедури «Виміряння артеріального тиску у пацієнта/добровольця».
 9. Розробіть проект стандартної операційної процедури «Виміряння температури тіла у пацієнта/добровольця».
 10. Розробіть проект стандартної операційної процедури «Процедура заповнення індивідуальної реєстраційної форми».

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ»

КЛІНІЧНЕ ВИВЧЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Основна

 1. Клинические испытания лекарств / Под ред. В.И. Мальцева, Т.К. Ефимцевой, Ю.Б. Белоусова, В.Н. Коваленко. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: МОРИОН, 2006. – 456 с.
 2. Клинические испытания лекарств / Под ред. В.И. Мальцева, Т.К. Ефимцевой, Ю.В. Белоусова, В.Н. Коваленко. – К.: Морион, 2002. – 352 с.

 

Додаткова

 1. Безопасность лекарств. Руководство по фармаконадзору / Под ред. А.П. Викторова, В.И. Мальцева, Ю.Б. Белоусова. – К.: Морион, 2007. – 240 с.
 2. Лікарські засоби. Дослідження біодоступності та біоеквівалентності [Текст] : Настанова 42-7.1:2005 / Міністерство охорони здоров’я України. – Офіц. вид. – К. : Вид-во ТОВ «МОРІОН», 2005. – 27 с.
 3. Порядок направления на дополнительные испытания лекарственных средств при проведении экспертизы регистрационных материалов». – Приказ МЗ Украины от 17.04.2007 г. № 190.
 4. Порядок проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про комісії з питань етики.- Наказ МОЗ України № 690 від 23.09.2009 в редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 12.07.2012 № 523.
 5. Настанова СТ-Н МОЗУ 42-7.0: 2008. Лікарські засоби. Належна клінічна практика.– Київ, 2009. – 48 с.
 6. Руководство 42-7.1:2005. Руководства по клиническим исследованиям. Лекарственные средства. Исследование биодоступности и биоэквивалентности. – К.: Министерство здравоохранения Украины, 2005. – 20 с.
 7. Стефанов О.В., Вікторов О.П., Мальцев В.І. та ін. Організація системи фармакологічного нагляду. – К.: Авіценна, 2002. – 68 с.
 8. Левашова И.Г., Мурашко А.Н., Подпружников Ю.В. Надлежащие практики в фармации. Учебник. – К.: МОРИОН, 2006. – 256 с.
 9. COMMISSION DIRECTIVE 2003/94/EC of 8 October 2003 laying down the principles and guidelines of good manufacturing practice in respect of medicinal products for human use and investigational medicinal products for human use // Official Journal of the European Union L 262/22.
 10. DIRECTIVE 2001/20/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 4 April 2001 Оn the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the implementation of good clinical practice in the conduct of clinical trials on medicinal products for human use // Official Journal of the European Union L 121/34.
 11. DIRECTIVE 2001/83/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 6 November 2001 on the Community code relating to medicinal products for human use // Official Journal of the European Union L 311/67.
 12. DIRECTIVE 2004/10/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 February 2004 on the harmonization of laws, regulations and administrative provisions relating to the application of the principles of good laboratory practice and the verification of their applications for tests on chemical substances (codified version) // Official Journal of the European Union L 50/44.
 13. DIRECTIVE 2004/24/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 31 March 2004 Amending, as regards traditional herbal medicinal products // Official Journal of the European Union L 136/85.
 14. DIRECTIVE 2004/9/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 February 2004 on the inspection and verification of good laboratory practice (GLP) // Official Journal of the European Union L 50/28.
 15. EU Guidance on Bioequivalence and Bioavailability. —www.emea.eu.int/pdfs/ human/ewp.
 16. Note for Guidance on Good Clinical Practice. – CPMP/ICH/135/95 (E6).

Перелік питань для підготовки до аудиторного контролю самостійної роботи студентів медико-фармацевтичного факультету заочної форми навчання (4,5 р.н.) спеціальності «Клінічна фармація»

Клінічна фармакологія

Модуль 1

 1. Визначення понять «хімічна назва», «міжнародна непатентована назва», «торговельна назва» ЛП.
 2. Фактори, які впливають на клінічну ефективність ЛП.
 3. Клініко-фармакологічна характеристика різних шляхів введення ЛП.
 4. Основні фармакокінетичні параметри, їх практичне значення. Захворювання внутрішніх органів, які можуть істотно вплинути на показники фармакокінетики.
 5. Лікарський моніторинг. Фактори, які зумовлюють необхідність проведення лікарського моніторингу.
 6. Біодоступність ЛП. Клінічне значення біодоступності. Фактори, які впливають на значення біодоступності.
 7. Біоеквівалентні ЛП. Категорії препаратів, для яких здійснюється вивчення біоеквівалентності.
 8. Біоеквівалентність. Клінічні методи визначення біоеквівалентності. Терапевтична нееквівалентність ЛП, її причини.
 9. Селективність (вибірковість) дії ЛП. Фактори, які впливають на селективність лікарських засобів.
 10. Брендовий ЛП. Переваги брендів і недоліки генериків.
 11. Генеричний ЛП. Вимоги до генеричних ЛП.
 12. Критерії ефективності ЛП. Групи критеріїв ефективності.
 13. Критерії переносимості ЛП. Групи критеріїв переносимості.
 14. Взаємодія ЛП. Види взаємодії. Клінічне значення взаємодії ліків.
 15. Комбіновані ЛП. Переваги та недоліки комбінованих ЛП.
 16. Типи побічних реакцій і ускладнень лікарської терапії.
 17. Система фармаконагляду в світі та в Україні.
 18. Поняття про плацебо. Плацебо-ефектори. Негативні плацебо-ефектори як група ризику розвитку побічної дії ЛП.
 19. Лікарський анамнез. Значення збору лікарського анамнезу для раціональної терапії.
 20. .Клінічна фармакологія стероїдних протизапальних ЛП.
 21. Клінічна фармакологія нестероїдних протизапальних ЛП.
 22. Клінічна фармакологія бронходилятаторів (симпатоміметики, М-холінолітики, похідні ксантину, селективні та неселективні b-адреноміметики).
 23. Клінічна фармакологія інгаляційних глюкокортикостероїдів.
 24. Клінічна фармакологія стабілізаторів мембран тучних клітин.
 25. Клінічна фармакологія відхаркувальних засобів і муколітиків.

Перелік питань для підготовки до аудиторного контролю самостійної роботи студентів медико-фармацевтичного факультету заочної форми навчання (4,5 р.н.) спеціальності «Клінічна фармація»

Клінічна фармакологія

Модуль 2

 1. Вплив ЛП на клініко-лабораторні показники та результати функціональних проб. Можливі механізми впливу та шляхи його профілактики.
 2. Клінічна фармакологія гіполіпідемічних ЛП.
 3. Клінічна фармакологія антиангінальних ЛП групи нітратів.
 4. Клінічна фармакологія b-адреноблокаторів.
 5. Клінічна фармакологія антагоністів кальцію.
 6. Клінічна фармакологія інгібіторів АПФ.
 7. Клінічна фармакологія діуретиків.
 8. Клінічна фармакологія серцевих глікозидів.
 9. Клінічна фармакологія антикоагулянтів і антиагрегантів.
 10. Клінічна фармакологія антацидів.
 11. Клінічна фармакологія блокаторів Н2-рецепторів гістамину та селективних М1-блокаторов.
 12. Клінічна фармакологія лікарських засобів, які впливають на центральну нервову систему (транквілізатори, седативні, ноотропи).
 13. Антихелікобактерна терапія: основні положення.
 14. Клінічна фармакологія гастроцитопротекторів.
 15. Клінічна фармакологія інгібіторів протонної помпи.
 16. Клінічна фармакологія поліферментних ЛП.
 17. Клінічна фармакологія жовчогінних ЛП.
 18. Клінічна фармакологія гепатопротекторів.
 19. Клінічна фармакологія препаратів заліза.
 20. Клінічна фармакологія препаратів інсуліну.
 21. Клінічна фармакологія пероральних гіпоглікемізуючих ЛП.
 22. Клінічна фармакологія препаратів гормонів щитовидної залози, антитиреоїдних ЛП, препаратів йоду.
 23. Клінічна фармакологія лікарських засобів що регулюють метаболічні процеси.
 24. Взаємодія ліків та їжі.
 25. Взаємодія ліків та алкоголю.
 26. Вплив лікарських засобів на результати лабораторних досліджень.

Перелік питань для підготовки до аудиторного контролю самостійної роботи студентів медико-фармацевтичного факультету заочної форми навчання (5,5 р.н.) спеціальності «клінічна фармація»

Клінічна фармакологія

Модуль 1

 1. Визначення понять «хімічна назва», «міжнародна непатентована назва», «торговельна назва» ЛП.
 2. Фактори, які впливають на клінічну ефективність ЛП.
 3. Клініко-фармакологічна характеристика різних шляхів введення ЛП.
 4. Основні фармакокінетичні параметри, їх практичне значення. Захворювання внутрішніх органів, які можуть істотно вплинути на показники фармакокінетики.
 5. Лікарський моніторинг. Фактори, які зумовлюють необхідність проведення лікарського моніторингу.
 6. Біодоступність ЛП. Клінічне значення біодоступності. Фактори, які впливають на значення біодоступності.
 7. Біоеквівалентні ЛП. Категорії препаратів, для яких здійснюється вивчення біоеквівалентності.
 8. Біоеквівалентність. Клінічні методи визначення біоеквівалентності. Терапевтична нееквівалентність ЛП, її причини.
 9. Селективність (вибірковість) дії ЛП. Фактори, які впливають на селективність лікарських засобів.
 10. Брендовий ЛП. Переваги брендів і недоліки генериків.
 11. Генеричний ЛП. Вимоги до генеричних ЛП.
 12. Критерії ефективності ЛП. Групи критеріїв ефективності.
 13. Критерії переносимості ЛП. Групи критеріїв переносимості.
 14. Взаємодія ЛП. Види взаємодії. Клінічне значення взаємодії ліків.
 15. Комбіновані ЛП. Переваги та недоліки комбінованих ЛП.
 16. Типи побічних реакцій і ускладнень лікарської терапії.
 17. Система фармаконагляду в світі та в Україні.
 18. Поняття про плацебо. Плацебо-ефектори. Негативні плацебо-ефектори як група ризику розвитку побічної дії ЛП.
 19. Лікарський анамнез. Значення збору лікарського анамнезу для раціональної терапії.
 20. .Клінічна фармакологія стероїдних протизапальних ЛП.
 21. Клінічна фармакологія нестероїдних протизапальних ЛП.
 22. Клінічна фармакологія бронходилятаторів (симпатоміметики, М-холінолітики, похідні ксантину, селективні та неселективні b-адреноміметики).
 23. Клінічна фармакологія інгаляційних глюкокортикостероїдів.
 24. Клінічна фармакологія стабілізаторів мембран тучних клітин.
 25. Клінічна фармакологія відхаркувальних засобів і муколітиків.

Перелік питань для підготовки до аудиторного контролю самостійної роботи студентів медико-фармацевтичного факультету заочної форми навчання (5,5 р.н.) спеціальності «Клінічна фармація»

Клінічна фармакологія

Модуль 2

 1. Вплив ЛП на клініко-лабораторні показники та результати функціональних проб. Можливі механізми впливу та шляхи його профілактики.
 2. Клінічна фармакологія гіполіпідемічних ЛП.
 3. Клінічна фармакологія антиангінальних ЛП групи нітратів.
 4. Клінічна фармакологія b-адреноблокаторів.
 5. Клінічна фармакологія антагоністів кальцію.
 6. Клінічна фармакологія інгібіторів АПФ.
 7. Клінічна фармакологія діуретиків.
 8. Клінічна фармакологія серцевих глікозидів.
 9. Клінічна фармакологія антикоагулянтів і антиагрегантів.
 10. Клінічна фармакологія антацидів.
 11. Клінічна фармакологія блокаторів Н2-рецепторів гістамину та селективних М1-блокаторов.
 12. Клінічна фармакологія лікарських засобів, які впливають на центральну нервову систему (транквілізатори, седативні, ноотропи).
 13. Антихелікобактерна терапія: основні положення.
 14. Клінічна фармакологія гастроцитопротекторів.
 15. Клінічна фармакологія інгібіторів протонної помпи.
 16. Клінічна фармакологія поліферментних ЛП.
 17. Клінічна фармакологія жовчогінних ЛП.
 18. Клінічна фармакологія гепатопротекторів.
 19. Клінічна фармакологія препаратів заліза.
 20. Клінічна фармакологія препаратів інсуліну.
 21. Клінічна фармакологія пероральних гіпоглікемізуючих ЛП.
 22. Клінічна фармакологія препаратів гормонів щитовидної залози, антитиреоїдних ЛП, препаратів йоду.
 23. Клінічна фармакологія лікарських засобів що регулюють метаболічні процеси.
 24. Взаємодія ліків та їжі.
 25. Взаємодія ліків та алкоголю.
 26. Вплив лікарських засобів на результати лабораторних досліджень.

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ»

Клінічна фармакологія

А. ОСНОВНА Література

 1. Клиническая фармакология с элементами биохимии: руководство для врачей и клинических провизоров / под общей ред. С.В. Налетова,
  Т.Д. Бахтеевой, И.А. Зупанца. – 2-е изд., доп., перераб. Донецк: Изд-во «Ноулидж» (донецкое отделение), 2012. – 933 с.
 2. Клиническая фармакология: учебник / Кол. авторов; под ред. О.Я. Бабака, А.Н. Беловола, И.С. Чекмана. К.: ВСИ «Медицина», 2012. – 728 с.
 3. Клиническая фармакология: Учебник / Под ред. В.Г. Кукеса. – 3-е изд., перераб. и доп.. – М.: ГЭОТАР, 2004. – 944 с.
 4. Клінічна фармакологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. у 2 т. / За ред.
  І.А. Зупанця, С.В. Нальотова, О.П. Вікторова – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2007. – Т. 1 – 348 с., Т. 2 – 312 с.
 5. Клінічна фармакологія: підручник / За ред. О.Я. Бабака, І.С. Чекмана. –
  К.: Медицина, 2008. – 760 с.

Б. ДОДАТКОВА література

 1. Базисная и клиническая фармакология. Под ред. Бертрама
  Г. Катцунга. — М.-СПб: Бином-Невский Диалект, 1998. – 670 с.
 2. Бекетов А.И. Клиническая фармакология и фармакотерапия. – Симферополь, 2001. – 230 с.
 3. Белоусов Ю.Б., Леонова М.В. Основы клинической фармакологии и рациональной фармакотерапии. – М.: ОАО «Издательство «Бионика», 2002. – 254 с.
 4. Бобров Л.Л., Гайворонская В.В., Куликов А.Н. Клиническая фармакология и фармакотерапия внутренних болезней / Под ред. Л.Л. Боброва. – СПб., 2000. – 368 с.
 5. Бороян Р.Г. Клиническая фармакология: психиатрия, неврология, эндокринология, ревматология. – М.: Медицинское информационное агентство, 2000. – 422 с.
 6. Грэхам-Смит Д.Г., Аронсон Дж.К. Оксфордский справочник по клинической фармакологии и фармакотерапии: Пер. с англ. – М.: Медицина, 2000. – 744 с.
 7. Деримедведь Л.В., Перцев И.М., Шуванова Е.В., Зупанец И.А., Хоменко В.Н. Взаимодействие лекарств и эффективность фармакотерапии. – Х.: Изд-во «Мегаполис», 2002. – 784 с.
 8. Дроговоз С.М. , Гудзенко А.П., Бытко Я.А., Дроговоз В.В. Побочное действие лекарств: учебник-справочник. – Х.: «СИМ», 2010. – 480 с.
 9. Змушко Е.И., Белозеров Е.С. Медикаментозные осложнения. – СПб:
  Питер, 2001. – 448 с.
 10. Клиническая фармакология / Э. Бегг; Пер. с англ. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004. – 104 с.
 11. Клінічна фармація: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. В.П. Черних,
  І.А. Зупанця, І.Г. Купновицької. – Х.: НФаУ Золоті сторінки, 2013. – 912 с.
 12. Михайлов И.Б. Клиническая фармакология. – С.-Пб.: Фолиант, 2002. – 520 с.
 13. Основы клинической фармакологии и рациональной фармакотерапии / Под ред. Ю.Б. Белоусова, М.В. Леновой. ­ М.: Бионика, 2002.– 254 с.
 14. Посохова К.А., Вікторов О.П. Антибіотики (властивості, застосування, взаємодія): Навч. посібник. – Тернопіль: ТДМУ, 2005. – 296 с.
 15. Практическое руководство по антиинфекционной теарпии / Под ред.
  Л.С. Страчунского, Ю.Б. Белоусова, С.Н. Козлова. – Смоленск: МАКМАХ, 2007. – 464 с.
 16. Рациональная фармакотерапия ревматических заболеваний: Рук. для практикующих врачей / В.А. Насонова, Е.Л. Насонов, Р.Т. Алекперов,
  Л.И. Алексеева и др.; Под общ. ред. В.А. Насоновой, Е.Л. Насонова. –
  М.: Литтера, 2003. – 507 с.
 17. Фармакотерапия и клиническая фармакология // Под ред. Г. Фюльграффа и
  Д. Пальма.­ – Минск: Беларусь.­ – 1996. – ­690 с.
 18. Фармацевтические и медико-биологические аспекты лекарств / Под ред.
  И.М. Перцева, И.А. Зупанец. – Х.: Изд-во НФАУ, 1999. – В 2 т. – Т. 1. – 464 с.,
  Т. 2. – 448 с.

Перелік питань для підготовки до аудиторного контролю самостійної роботи студентів медико-фармацевтичного факультету заочної форми навчання спеціальності «Клінічна фармація»

Фармацевтична опіка

Модуль 1

 1. Основні положення належної аптечної практики.
 2. Визначення і характеристика понять «самолікування», «самодопомога», «самопрофілактика». Основні положення сучасної концепції самолікування.
 3. Характеристика рецептурних і ОТС-препаратів. Критерії класифікації препаратів на рецептурні й ОТС-препарати.
 4. Брендові і генеричні препарати. Біоеквівалентність і терапевтична еквівалентність лікарських препаратів. Генерична заміна та її різновиди.
 5. Визначення поняття «комплаєнс». Фактори, які впливають на комплаєнтність хворих до лікування.
 6. Визначення поняття «фармацевтична опіка». Основні етапи алгоритму дій провізора при проведенні фармацевтичної опіки.
 7. Правові документи, що регламентують безрецептурний відпуск лікарських препаратів в Україні. Практичні функції клінічного провізора, які необхідні для здійснення фармацевтичної опіки. Деонтологічні аспекти фармацевтичної опіки лікаря.
 8. Фармацевтична опіка хворих при симптоматичному лікуванні застуди (симптоми: кашель, риніт, біль в горлі, лихоманка, кон’юнктивіт та ін.). Алгоритм вибору оптимального безрецептурного ЛП, лікарської форми та шляху введення.
 9. Основні принципи фармацевтичної опіки хворих з хронічною патологією бронхолегеневої системи.
 10. Фармацевтична опіка хворих при симптоматичному лікуванні розладів нервової системи (симптоми: занепокоєння, хвилювання, астенія, безсоння). Алгоритм вибору оптимального безрецептурного ЛП, лікарської форми та шляху введення.
 11. Фармацевтична опіка хворих при симптоматичному лікуванні головного болю. Алгоритм вибору оптимального безрецептурного ЛП, лікарської форми та шляху введення.
 12. Фармацевтична опіка хворих при симптоматичному лікуванні захворювань системи травлення (симптоми: печія, закреп, діарея, метеоризм, СНБР). Алгоритм вибору оптимального безрецептурного ЛП, лікарської форми та шляху введення.
 13. Основні принципи фармацевтичної опіки хворих з хронічною патологією шлунково-кишкового тракту.
 14. Фармацевтична опіка хворих при симптоматичному лікуванні суглобового та м’язового болю. Алгоритм вибору оптимального безрецептурного ЛП, лікарської форми та шляху введення.
 15. Основні принципи фармацевтичної опіки хворих з хронічною патологією опорно-рухового апарату.
 16. Фармацевтична опіка хворих при симптоматичному лікуванні травматичних (порізи, садни, подряпини, опіки, обмороження), інфекційних (акне, герпес, короста, вошивість, поверхневі мікози) уражень шкірних покровів. Алгоритм вибору оптимального безрецептурного ЛП, лікарської форми та шляху введення.
 17. Основні принципи фармацевтичної опіки хворих з дерматологічними захворюваннями.

Перелік питань для підготовки до аудиторного контролю самостійної роботи студентів медико-фармацевтичного факультету заочної форми навчання спеціальності «Клінічна фармація»

Фармацевтична опіка

Модуль 2

 1. Фармацевтична опіка при симптоматичному лікуванні місцевих розладів кровообігу (варикозне розширення вен нижніх кінцівок, геморой). Алгоритм вибору оптимального безрецептурного ЛП, лікарської форми та шляху введення.
 2. Фармацевтична опіка вагітних та лактуючих жінок. Алгоритм вибору оптимального безрецептурного ЛП, лікарської форми та шляху введення для симптоматичного лікування нездужань вагітних і лактуючих жінок у межах відповідального самолікування.
 3. Фармацевтична опіка дітей в різні періоди розвитку (новонароджених, підлітків). Алгоритм вибору оптимального безрецептурного ЛП, лікарської форми та шляху введення для симптоматичного лікування.
 4. Фармацевтична опіка осіб похилого віку. Алгоритм вибору оптимального безрецептурного ЛП, лікарської форми та шляху введення для симптоматичного лікування нездужань осіб похилого віку у межах відповідального самолікування.
 5. Основні принципи фармацевтичної опіки при застосуванні комбінованих і однокомпонентних прогестинових пероральних гормональних контрацептивів.
 6. Фармацевтична опіка при виборі та призначенні засобів негормональної контрацепції (сперміцидні ЛП, засоби бар’єрної контрацепції).
 7. Фармацевтична опіка осіб з надлишковою масою тіла. Алгоритм вибору оптимального безрецептурного ЛП, лікарської форми та шляху введення ЛП для корекції надлишкової маси тіла.
 8. Фармацевтична опіка осіб з шкідливими звичками (тютюнопаління, надмірне вживання алкогольних напоїв). Алгоритм вибору оптимального безрецептурного ЛП, лікарської форми та шляху введення для купіювання синдрому відміни при відмові від шкідливих звичок.
 9. Клініко-фармацевтичні аспекти застосування етилового спирту у медицині. Вплив алкоголю на фармакодинаміку і фармакокінетику лікарських препаратів.
 10.  Фармацевтична опіка осіб з синдромом «сухого ока». Алгоритм вибору оптимального безрецептурного ЛП, лікарської форми ЛП для симптоматичного лікування синдрому «сухого ока».
 11. Фармацевтична опіка при відпуску безрецептурних ЛП для лікування вітамінної недостатності, залізодефіцитних станів, йододефіциту.
 12. Фармацевтична опіка при профілактиці та лікуванні гельмінтозів.

Перелік РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ самостійної роботи студентів медико-фармацевтичного факультету заочної форми навчання спеціальності «клінічна фармація»

Базова

 1. Фармацевтическая опека: курс лекций для провизоров и семейных врачей / И.А. Зупанец, В.П. Черных, С.Б. Попов и др.; под ред. В.П. Черных, И.А. Зупанца. – Харьков: Фармитэк, 2006. – 536 с.
 2. Державний формуляр лікарських засобів / М-во охорони здоров’я України, Центр. формуляр. комітет, Держ. експерт. центр. — К., 2013. — Вип. 5. — 900 с.
 3. Зупанец И.А.Фармацевтическая опека : атлас / И.А.Зупанец, В.П. Черных, С.Б. Попов и др. ; под ред. И.А. Зупанца, В.П. Черныха. – Киев : Фармацевт Практик, 2007. – 146 с.
 4. Клінічна фармація (фармацевтична опіка): підруч. для студ. вищ. мед. (фармац.) навч. закл. / І.А. Зупанець, В.П. Черних, Т.С. Сахарова, С.Б. Попов, Н.П. Безугла, Є.Ф. Грінцов, С.В. Місюрьова, Н.В. Бездітко та ін. – Харків: НФаУ : Золоті сторінки, 2011. – 704 с.
 5. Клінічна фармакологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 т. / С.В. Нальотов, І.А. Зупанець, Т.Д.Бахтєєва та ін. ; за ред. І.А. Зупанця, С.В. Нальотова, О.П. Вікто­рова. – Х.: Вид-во НФаУ : Золоті сторінки, 2007. – Т. 1. – 348 с.; Т. 2. – 312 с.
 6. Клінічна фармакологія : підручник / О.Я. Бабак, О.М. Біловол, Н.П. Безугла, В.І. Волков, І.А. Зупанець ; за ред. О.Я. Бабака, О.М. Біловола, І.С. Чекмана. – 2-е вид., перероб. та доп. – К. : Медицина, 2010. – 776 с.
 7. Клиническая фармакология : учебник / под ред. О.Я. Бабака, А.Н. Беловола, И.С. Чекмана. – Киев : ВСИ “Медицина”, 2012. – 728 с. (серед авт. кол. І.А. Зупанець) (утвержден МОЗ Украины).
 8. Біофармація.: підруч. для студ. фармац. вузів і фак. / О.І. Тихонов, Т.Г. Ярних, І.А. Зупанець, Н.А. Бездєтко, О.С. Данькевич, О.Є. Богуцька та ін. ; під ред. О.І. Тихонова – Х. : Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2010. – 240 с: іл.
 9. Дроговоз С.М., Гудзенко А.П., Бутко Я.А., Дроговоз В.В. Побочное действие лекарств: учебник-справочник. – Х.: «СИМ», 2010 – 480 с.
 10. Головенко М.Я. Біоеквівалентність і якість лікарських засобів / М.Я. Головенко, І.А. Зупанець, О.О. Тарасенко // Rx-index®- класифікатор лікарських препаратів. – К. : Фармацевт Практик, 2012. – С. 23-33.
 11. Компендиум 2012 – лекарственные препараты / В.Н. Коваленко, С.В.Сур, И.А. Зупанец и др.; под ред. В.Н. Коваленко. – К.: Морион, 2012. – 2320 с.
 12. Наказ МОЗ № 875 від 10.10.2013 р. «Про затвердження протоколів провізора (фармацевта) при відпуску безрецептурних лікарських засобів».
 13. Наказ МОЗ України №166 від 26.02.2013 р. «Про затвердження Переліку лікарських засобів, дозволених для застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів».
 14. Наказ МОЗ України від 27.12. 2006 р. №898 «Про затвердження Порядку здійснення нагляду за побічними реакціями лікарських засобів, дозволених до медичного застосування».
 15. Накази МОЗ України, База стандартів медичної допомоги в Україні, http://www.moz.gov.ua/ua/portal/register_standardsofmedicalaid/
 16. Основи клінічної медицини: симптоми та синдроми в практичній фармації : навч. посіб. / І.А. Зупанець, С.Б. Попов, Ю.С. Рудик [та ін.]; за ред. В.П. Черних, І.А. Зупанця. — Х. : Золоті сторінки, 2010. — 92 с.
 17. Основы рационального применения лекарств и фармацевтической опеки в акушерско-гинекологической практике / А.В. Зайченко, О.И. Шевченко, А.П. Викторов, А.В. Сторчак ; под ред. И.А. Зупанца, О.В. Грищенко. – Харьков : Золотые страницы, 2003. – 204 с.
 18. ОТСТМ: ответственное самолечение / под ред. И.А. Зупанца, И.С. Чекма­на. – 6-е изд., перераб. и доп. – Киев : Фармацевт Практик, 2010. – 207 с.
 19. Фармацевтична енциклопедія / Н.М. Авраменко, Ю.М. Азаренко, Л.М. Алексєєва та ін. ; за ред. В.П. Черних. — 2-ге вид., доп. – Киев : Морион, 2010. – 1632 c.: іл. 16с.

Допоміжна

 1. Деримедведь Л.В., Перцев И.М., Шуванова Е.В., Зупанец И.А. Взаимодействие лекарств и эффективность фармакотерапии. – Х.: Мегаполис, 2002. – 784 с.
 2. Дроговоз С.М., Гудзенко А.П., Бутко Я.А., Дроговоз В.В. Побочное действие лекарств: учебник-справочник. – Х.: «СИМ», 2010 – 480 с.
 3. Здоров’я та охорона здоров’я населення України: європейський вимір (атлас) / за заг. ред. чл.-кор. НАМН України, проф. В.Ф. Москаленка. — К., 2009. — 240 с.
 4. Клиническая фармакология : учеб. / под ред. В.Г. Кукеса. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 1056 с.
 5. Кукес В.Г. Клиническая фармакология и фармакотерапия / под ред. В.Г. Кукеса, А.К. Стародубцева. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. — 640 с.
 6. Михайлов И.Б. Клиническая фармакология. – С.-Пб.: Фолиант, 2002.–520 с.
 7. Неблагоприятные побочные эффекты лекарственных средств / А.Б. Зборовский, И.Н. Тюренков, Ю.Б. Белоусов. — М. : ООО «Медицинское информационное агенство», 2008. — 656 с.
 8. Основы кардиологии: принципы и практика / под ред. Клива Розендорфа. — 2-е изд. — Львов: Медицина світу, 2007. — 1064 с.
 9. Остеоартроз: консервативная терапия : монография / Н.А. Корж, А.Н. Хвисюк, Н.В. Дедух и др. ; под ред. Н.А. Коржа, Н.В. Дедух, И.А. Зупанца. – Харьков : Золотые страницы, 2007. – 424 с.
 10. Остеопороз: эпидемиология, клиника, диагностика, профилактика и лечение / под ред. Н.А. Коржа, В.В. Поворознюка, Н.В. Дедух, И.А. Зупанца. – Харьков : Золотые страницы, 2002. – 650 с.
 11. Рациональная фармакотерапия аллергических заболеваний : рук. для практикующих врачей / Р.М. Хаитов, Н.И. Ильина, Т.В. Латышева [и др.] ; под общ. ред. Р.М. Хаитова. — М. : Литтера, 2004. — 874 с.
 12. Рациональная фармакотерапия заболеваний органов дыхания : рук. для практикующих врачей / А.Г. Чучалин, С.Н. Авдеев, В.В. Архипов [и др.] ; под общ. ред. А.Г. Чучалина. — М. : Литтера, 2004. — 874 с.
 13. Рациональная фармакотерапия заболеваний органов пищеварения : рук. для практикующих врачей / В.Т. Ивашкин, Т.Л. Лапина [и др.] ; под общ. ред. В.Т. Ивашкина. — М. : Литтера, 2003. — 1046 с.
 14. Рациональная фармакотерапия заболеваний эндокринной системы и нарушений обмена веществ : рук. для практикующих врачей / И.И. Дедов, Г.А. Мельниченко, Е.Н. Андреева [и др.] ; под общ. ред. И.И. Дедова. — М. : Литтера, 2006. — 1080 с.
 15. Рациональная фармакотерапия ревматических заболеваний : рук. для практикующих врачей / В.А. Насонова, Е.Л. Насонов, Р.Т. Алекперов [и др.] ; под общ. ред. В.А. Насоновой. — М. : Литтера, 2003. — 507 с.
 16. Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний : рук. для практикующих врачей / Е.И. Чазов, Ю.Н. Беленков, Е.О. Борисова [и др.] ; под общ. ред. Е.И. Чазова. — М. : Литтера, 2005. — 972 с.
 17. Руководство по кардиологии / под ред. В.Н. Коваленко. — К. : МОРИОН, 2008. — 1424 с.
 18. Семіотика і діагностика внутрішніх хвороб (фізичні методи обстеження) / за заг. ред. В.М. Василюка. — 2-ге вид., перероб. і доп. — Тернопіль : ТДМУ, 2005. — 460 с.
 19. Серцево-судинні захворювання / за ред. В.М. Коваленка та М.І. Лутая // Довідник «VADEMECUM іnfo ДОКТОР «Кардіолог». — К. : ТОВ «Здоров’я України», 2005. — 542 с.
 20. Стандарти якості аптечних послуг. Належна аптечна практика / Міжнар. фармац. федерація (International Pharmaceutical Federation) / за ред. В.Т. Чумака. — К. : Моріон, 2009.
 21. Фармацевтический сектор: фармаконадзор за лекарственными препаратами для человека / под ред. А.В. Стефанова (пред. редкол.) и др. ; авт.-сост. Н.А. Ляпунов, Л.И. Ковтун, Е.П. Безуглая и др. — К. : Морион, 2003. — 216 с.
 22. Лікування і фармацевтична опіка хворих на хронічну серцеву недостатність: Методичні рекомендації / В.М. Коваленко, І.А. Зупанець, О.М. Корж, Ю.С. Рудик, Є.Ф. Грінцов, О.О. Тарасенко. – Київ, Харків: Вид-во НФаУ. – 2009. – 28 с.
 23. Фармацевтичні та медико-біологічні аспекти ліків. Навчальний посібник / За ред. І.М. Перцева. Видання друге, перероблене та доповнене. — Вінниця : Нова книга, 2007. — 728 с.
 24. Applied Therapeutics: The Clinical Use Of Drugs / Еdited by M.A. Koda-Kimble, L.Y. Young, B.K. Alldredge et. al. — 10th edition. — Copyright©2012 Lippincott & Wilkins. – 2960 p.
 25. Current Medical Diagnosis and Treatment / S.J. McPhee, M. A. Papadakis, M. Lawrence [et al.] ; Ed. Lawrence M. — New York : McGraw-Hill Medical, 2008. — 1672.
 26. Goodman & Gilman’s. The Pharmacological Basis of THERAPEUTICS / Laurence L. Brunton, John S. Lazo, Keith L. Parker. — New York : McGraw-Hill Medical, 2006. — 2021 p.
 27. Harrison’s PRINCIPLES OF INTERNAL MEDICINE/ Anthony S. Fauci, Eugene Braunwald, Dennis L. Kasper [et al.]. — New York : McGraw-Hill Medical, 2008. — 2754 p.
 28. New Guide to Medicines & Drugs / John A. Henry, Michael Peters, Maja Balic et al. — London : Dorling Kindersley Limited, 2008. — 512 p.

Інформаційні ресурси

 1. http://www.moz.gov.ua/ua/portal/register_standardsofmedicalaid/
 2. https://www.pharmel.kharkiv.edu
 3. http://www.tests.nuph.edu

Електронні видання навчального призначення.

 1. Основи клінічної медицини: симптоми і синдроми в практичній фармації: навч. посібник / І.А. Зупанець, C.Б. Попов, Ю.С. Рудик та ін.; за ред. І.А. Зупанця, В.П. Черниха. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2010.